Povinná elektronická komunikace ve veřejných zakázkách od 18. října 2018

Všichni zadavatelé jsou povinni od 18. října 2018 používat elektronickou komunikaci u veřejných zakázek vypisovaných dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Tato povinnost se vztahuje i na již běžící zadávací řízení.

K naplnění tohoto požadavku je možné použít jakýkoliv certifikovaný elektronický nástroj. Seznam takových nástrojů spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj na této adrese, kde je k dispozici přehled udělených certifikátů.

Objevuje se mylná interpretace, že k naplnění požadavků elektronizace je potřeba používat pouze Národní elektronický nástroj (NEN). Vláda svým usnesením č. 408 ze dne 19. 6. 2018 uložila povinnost používat NEN pouze „členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a jim podřízeným orgánům a organizacím“ pro zakázky s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč, nikoliv tedy všem skupinám zadavatelů, jak jsou definovány v ZZVZ.

Povinnost používat NEN tedy platí pouze pro vybrané zakázky u cca 400 organizací centrální státní správy. Netýká se naštěstí ostatních zadavatelů, měst, obcí, krajů atd. U těchto subjektů by povinnost musela být stanovena novelou ZZVZ.

Všichni ostatní zadavatelé mohou NEN využívat dobrovolně. Při přechodu na tento nástroj je však třeba zvážit nejen náklady, které v souvislosti s touto změnou vzniknou, ale i uživatelské a technické možnosti tohoto nástroje, množství registrovaných a aktivních dodavatelů, a v neposlední řadě také podmínky a záruky provozu.

Zjednodušeně lze říci, že pro naplnění podmínek ZZVZ je možné použít jakýkoliv elektronický nástroj, který je certifikován dle vyhlášky 260/2018 Sb. v rozsahu § 9 odst. 2, písm. b) a násl. Aktuálně existuje zhruba 10 takových nástrojů, mezi nimi jsou např. E-ZAK nebo PVU.